Home Obsah                        ePoptávka certifikát
Agentúra Kontakt S

 
 

[Under Construction]

Novinky
Činnosti
Kontakt

 

Naše aktivity:

Náš profil:

Poradensko - vzdelávacia agentúra KONTAKT S vznikla v máji 1997. Jej názov je vyjadrením jej primárneho zamerania a činnosti - umožniť ľuďom vytvárať dobré kontakty s každým, v rôznych podmienkach medziľudskej komunikácie v kolektíve, i styku s klientom.

Oblasti, ktoré pokrývame svojimi tréningovými programami, kurzami, projektmi a poradenskými službami sú predovšetkým cielené na rozvoj vedomostí, zručností a schopností, kreatívneho myslenia, predchádzania a riešenia konfliktov, tiež motivácie a sebamotivácie. Do týchto programov bolo zapojených viac ako 18 000 účastníkov.

Všetky projekty sú vytvorené a autorizované našou agentúrou špeciálne podľa želaní a potrieb našich klientov, vyplývajú z konkrétnych rozborov a potrieb jednotlivých firiem, inštitúcií, verejnej i štátnej správy, ale i zo súčasného stavu a vývoja hospodárstva, či požiadaviek Európskej únie. Sú zamerané i na oblasti predchádzania a zvládania stresu, teda efektivity riadenia. Plne vyhovujú podmienkam auditu a potrebám firiem s certifikátmi ISO .

Lektormi agentúry sú odborníci z oblasti pedagogiky, psychológie, obchodu a služieb, podnikania, pracovného a komerčného práva, spoločenského správania, riadenia ľudí na všetkých úrovniach, marketingu a Public Relations. Pre vzdelávanie v oblasti PC pracujú fundovaní odborníci vrátane troch skúšobných komisárov ECDL. Naše vzdelávacie aktivity realizujeme podľa požiadaviek zadávateľa vo vzdelávacích zariadeniach firiem, alebo priamo v prostredí našej firmy, pričom všetku audio a videotechniku poskytujeme podľa potreby, pričom samozrejmosťou sú LCD – prezentácie, formy zážitkového učenia a veľmi kvalitné pracovné manuály.

Agentúra KONTAKT S, PaedDr. Jaroslav Slaný je certifikovanou vzdelávacou inštitúciou Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, s potvrdením o akreditácii z rokov 1998, 2003,2004, 2006.

 


Home Novinky Činnosti Kontakt

Send mail to postmaster@kontakts.sk with questions or comments about this web site.
Copyright © 2005 PaedDr. Jaroslav Slaný, Agentúra Kontakt S
Last modified: 02/06/09