Home Obsah                        ePoptávka certifikát
Činnosti

 Novinky Činnosti Kontakt
 

[Under Construction]

Vzdelávanie
Rekvalifikácie
Akreditované kurzy MŠ
Počítačové kurzy
ECDL Certifikáty
ECo-C®

 

 • Vzdelávanie
  Hlavnou devízou
  agentúry KONTAKT S je metóda interaktívneho, teda výcvikového vzdelávania. Forma teoretických prednášok a skúšania je vylúčená, prioritné je aktívne zapojenie všetkých účastníkov do diania v pracovných skupinách - tvorivých dieľňach. Účastníci sú zapojení do rolových hier, cvičení a do riešenia prípadových štúdií, riešení úloh a problémov priamo z praxe. Súčasťou tejto činnosti sú i konzultácie k daným témam a konkrétnym prípadom. Aktívnym prístupom účastníkov sa vytvárajú návyky a zručnosti riešenia konkrétnych úloh danej organizácie.
   
 • Rekvalifikácie
  V rámci predvstupových fondov EÚ participujeme na Grantovej schéme rozvoja ľudských zdrojov (RĽZ). Sme v spolupráci s úradmi práce realizátormi projektu zameraného pre dlhodobo nezamestnaných, ženy po MD a mladých absolventov SŠ v okresoch Ilava, Považská Bystrica a Púchov.
   
 • Počítačové kurzy
  V oblasti počítačových kurzov ponúkame záujemcom rozšírenie svojich znalostí a zručností na 15 počítačoch pod vedením profesionálnych lektorov. Kurzy su orientované ako pre pokročilých užívatelov počítačov, tak aj pre úplných začiatočníkov. Záujemcovia si môžu vybrať ľubovolný kurz z našej ponuky, ktorá obsahuje 8 akreditovaných modulov, obsahujúcich široký záber tém, od všeobecných základov, cez textový a tabuľkový editor, prezentačný a databázový program, až po sprievodcu práce na internete.
   
 • ECDL Certifikáty   
  Na pracovnom trhu v zahraničí, ale i na Slovensku je často nutné preukázať sa svojou schopnosťou zvládania informačných technológií a práve toto rieši systém ECDL. Systém ECDL ponúka práve objektívne zistenie a preukázanie znalostí ľudí v oblasti počítačovej gramotnosti.

   
     
   
 • ECo-C®   
  Systém ECo-C® je nadnárodná iniciatíva na podporu, rozširovania a zdokonaľovania  komunikačnej gramotnosti na úrovni potrieb v EÚ. Jadrom iniciatívy je program ECo-C®, v ktorom sa overuje komunikačná zručnosť pomocou medzinárodne uznávanej štandardizovanej metodiky, ktorá stavia na dôkladne definovanom okruhu vyžadovaných vedomostí a zručností štruktúrovanom do štyroch tematických oblastí. Účastníka programu ECo-C®  sprevádza medzinárodne uznávaný doklad Prihláška na Európsky komunikačný certifikát. Pod pojmom komunikačná zručnosť sa rozumie schopnosť úspešne zvládať dnes už bežné komunikačné zručnosti v oblasti efektívnej komunikácie, selfmarketingu, riadení konfliktov a tímovej práce. Zvládnutie sa preukazuje úspešným absolvovaním série štyroch štandardizovaných testov a ústnej skúšky vo forme riešenia prípadovej štúdie pred kamerou. Na základe ich úspešného absolvovania dostanú kandidáti Európsky komunikačný certifikát systému ECo-C®, ktorý je medzinárodne uznávaný.


Home Vzdelávanie Rekvalifikácie Akreditované kurzy MŠ Počítačové kurzy ECDL Certifikáty ECo-C®

Send mail to postmaster@kontakts.sk with questions or comments about this web site.
Copyright © 2005 PaedDr. Jaroslav Slaný, Agentúra Kontakt S
Last modified: 02/06/09