Home Up Obsah                        ePoptávka certifikát
ECDL Certifikáty

 Vzdelávanie Rekvalifikácie Akreditované kurzy MŠ Počítačové kurzy ECDL Certifikáty ECo-C®
 

[Under Construction]

Akreditácia ECDL
Centrum ECDL

 

Na pracovnom trhu v zahraničí, ale i na Slovensku je často nutné preukázať sa svojou schopnosťou zvládania informačných technológií a práve toto rieši systém ECDL. Systém ECDL ponúka práve objektívne zistenie a preukázanie znalostí ľudí v oblasti počítačovej gramotnosti.

“Systém ECDL je nadnárodná iniciatíva na podporu, rozširovanie a zdokonaľovanie základnej počítačovej gramotnosti a jej kvalifikovania. Jadrom iniciatívy je program ECDL, v ktorom sa overuje počítačová gramotnosť pomocou medzinárodne uznávanej štandardizovanej metodiky, ktorá stavia na dôkladne definovanom okruhu vyžadovaných vedomostí a zručností štrukturovanom do niekoľkých tématických oblastí. Študenta programu ECDL sprevádza medzinárodne uznávaný doklad Index ECDL. Formy vyučovania sa v systéme ECDL nepredpisujú”.

Pod pojmom počítačová gramotnosť sa rozumie schopnosť úspešne zvládať dnes už bežné informačné technológie, zvládnutie ktorých sa preukazuje úspešným absolvovaním série štandardizovaných testov a na základe ich úspešného absolvovania dostanú kandidáti Certifikát ECDL systému ECDL, ktorý je medzinárodne uznávaný.

Systém ponúka záujemcom dve možnosti (modely) absolvovania testov. 

  •  ECDL certifikát s platnosťou v celej EÚ – 7 testov, vhodný pre prácu v zahraničí

  •  ECDL Štart s platnosťou na Slovensku – 4 testy, ale konvertibilný s potrebami EÚ, vhodný pri práci vo firme s komunikáciou v rámci EÚ, moduly (testy) sa dajú dorobiť do šírky ECDL certifikátu

“Overovacie skúšky a testy sa zostavujú z neverejnej Bázy otázok a testov a vyhodnocujú sa predpísanou metodikou. Predpísané testy je možné absolvovať len v akreditovaných testovacích centrách pod vedením akreditovaného skúšobného komisára. Tým je zaručená potrebná a medzinárodne štandardizovaná úroveň kvality overovania znalostí”.

Okruh vedomostí a zručností, ktoré musí kandidát na získanie medzinárodne platného Certifikátu ECDL ovládať je obsiahnutý v Sylabe ECDL.

(V prípade záujmu o detailnejšie iformácie o certifikátoch ECDL nás môžete kontaktovať: vzdelavanie@kontakts.sk )


Home Up Akreditácia ECDL Centrum ECDL

Send mail to postmaster@kontakts.sk with questions or comments about this web site.
Copyright © 2005 PaedDr. Jaroslav Slaný, Agentúra Kontakt S
Last modified: 02/06/09