Home Up Obsah                        ePoptávka certifikát
Akreditácia ECDL

 Sylabus ECDL Akreditácia ECDL Cenník ECDL Prihláška ECDL Termíny ECDL
 

[Under Construction]

 

Podmienky absolvovania testu:

 • Skúšky ECDL sa môžu zúčastniť len uchádzači, ktorí zaslali prihlášku a dostali oznámenie o prijatí na testovanie.
 • Identifikácia prihlásených uchádzačov o testovanie ECDL prebieha tesne pred začiatkom vlastného testovania. Identifikácia sa vykonáva na základe porovnávania údajov v Indexe ECDL a v niektorom z oficiálnych identifikačných dokladov (OP, pas). Účelom tejto identifikácie je overiť, či držiteľ indexu je osoba, ktorá sa dostavila na testovanie. Uchádzač je povinný sa podrobiť identifikácii. Pri identifikácií musí uchádzač odovzdať svoj Index ECDL osobe, ktorá identifikáciu vykonáva, ináč nemôže byť k testovaniu pripustený.
   
 • Vedúci testovania je povinný sa presvedčiť, či medzi uchádzačmi nie je osoba, ktorú pozná (rozumie sa rodinný príslušník alebo blízka spriatelená osoba) alebo osoba, ktorú na získanie certifikátu v systéme ECDL pripravoval. Testovanie takejto osoby musí odmietnuť.
   
 • Ak uchádzač o testovanie ECDL nevlastní Index ECDL, ATC mu ho musí bezodkladne predať a personifikovať. Uchádzač musí Index ECDL podpísať. Bez platného personifikovaného a uchádzačom podpísaného Indexu ECDL nie je možné uchádzača k testovaniu ECDL pripustiť.
   
 • ATC musí prijať na testovanie aj uchádzačov, ktorí si zakúpili Index ECDL u iného predajcu. ATC je v rámci možností povinné preveriť, či Index ECDL nie je falzifikát. Ak sa pri identifikácii alebo v priebehu testovania zistia závažné nezrovnalosti (iný majiteľ indexu, falzifikát, neautorizovaný záznam v indexe), ATC index zadrží a oznámi túto skutočnosť Kancelárii ECDL.
   
 • Ak sa uchádzač k termínu testovania nedostaví, vedúci testovania zapíše danú skutočnosť do protokolu z testovania („nedostavil sa“) a potvrdí ju podpisom. Uchádzač môže skúšku vykonať v inom termíne.

Pravidlá testovania:

Pri skúškach sa používa verzia 4.0 bázy otázok a testov (QTB, Question and Test Base), ktorá obsahuje 7 modulov. Prvý modul je teoretický a odpovede sa zaznamenávajú sa len do formulára, pričom sa zaškrtáva vždy jedna odpoveď zo štyroch možných. Pre ostatné moduly dostanú uchádzači písomné zadanie a všetky odpovede zaznamenávajú na počítači do určeného súboru alebo vykonávajú postupy podľa zadania.

 • Pred vlastnou skúškou vedúci testovania vylosuje z QTB testy pre všetkých prihlásených uchádzačov a nimi prihlásené moduly a vytlačí „Zoznam uchádzačov“ s vylosovanými testami. Podporné súbory sú v adresári, ktorý je uchádzačovi zprístupnený. Uchádzač potvrdí prevzatie testu podpisom.
   
 • Absolvovania celej skúšky alebo testu za konkrétny modul sa uchádzač môže pred konaním vzdať tým, že nepotvrdí prevzatie testov. Ak tak urobí po prevzatí zadania testu, skúška z daného modulu sa počíta ako vykonaná neúspešne. Následne sa uchádzač môže prihlásiť na iný termín skúšky, pričom uhradené poplatky platia pre nový termín.
   
 • Vykonávanie testov vyžaduje odpovede na otázky s ponukou možností a splnenie rôznych úloh, spojených s narábaním so súbormi a adresármi. Na otázky v testoch musí uchádzač odpovedať v danom poradí tak, aby na pridelenom pracovnom súbore bol zachovaný postup riešenia. Uchádzač musí vykonávať len úlohy zadané v testoch, nesmie robiť nijaké aktivity navyše.
   
 • Počas skúšky je zakázané používať prenosné počítače, mobilné telefóny, knihy alebo iné pomôcky. Je zakázaná akákoľvek komunikácia medzi uchádzačmi. Na skúške môžno používať len poznámkové papiere, ktoré poskytne vedúci testovania. Žiadne materiály, použité počas testovania, sa nesmú vyniesť zo skúšobnej miestnosti. Uchádzač nesmie počas skúšky bez dohľadu opustiť testovaciu miestnosť.
   
 • Vedúci testovania sa počas testovania plne venuje uchádzačom, ale nesmie za nich riešiť úlohy ani im napovedať.
   
 • Uchádzač môže tlačové výstupy tlačiť na tlačiarni (každý uchádzač má len jednu preddefinovanú tlačiareň) alebo ich tlačiť do súboru.
   
 • Po ukončení testu uchádzač uloží výsledky testu na jemu pridelený pracovný súbor a pred opustením miestnosti odovzdá skúšajúcemu všetky písomnosti (test v tlačenej forme – keď bol poskytnutý, všetky poznámky).
   
 • Po ukončení testovania uchádzač opustí miestnosť testovania.
   
 • V čase medzi jednotlivými testami a počas obedňajšej prestávky je zakázané používať testovacie počítače.

Hodnotenie testov:

 • Každý test obsahuje určitý počet úloh, pričom každá úloha je hodnotená 1 až 4 bodmi. Maximálne možno získať 36 bodov pre 1.modul, pre ďalšie moduly po 32 bodov. Uchádzač bol v danom teste úspešný, ak získal 75 % bodov.
   
 • O uchádzačoch o certifikáty ECDL a vykonaných testoch ECDL sa vedie evidencia v informačnom systéme IS ECDL/SK, ktorého prevádzkovateľom je SISp.

Každé porušenie pravidiel a priebehu testovania uchádzačom má za následok ukončenie jeho testu (neúspešný test).


Home Up

Send mail to postmaster@kontakts.sk with questions or comments about this web site.
Copyright © 2005 PaedDr. Jaroslav Slaný, Agentúra Kontakt S
Last modified: 02/06/09