Home Up Obsah                        ePoptávka certifikát
ECo-C®

 Vzdelávanie Rekvalifikácie Akreditované kurzy MŠ Počítačové kurzy ECDL Certifikáty ECo-C®
 

[Under Construction]

Tímová práca
Selfmarketing
Riadenie konfliktov
Komunikácia
Praktické zručnosti

 

Európsky komunikačný certifikát  ECo-C® 

Požiadavky kladené na jednotlivca na dnešnom trhu práce sú a budú stále náročnejšie. Popri znalostí v oblasti práce s PC a ekonómie nadobúda veľký význam aj rozvoj komunikačných zručností, osobnostného potenciálu v oblasti seba presadenia, predchádzania a riešenia konfliktov, taktiež v tímovej práci. Práve rozvoj týchto zručností má stále väčší význam v celej EÚ na základe Lisabonskej stratégie ku podpore pre:

 •          schopnosť zamestnať sa

 •          flexibilitu

 •          kreativitu

 •          konkurencieschopnosť

 •          posilnenie prínosu celoživotného vzdelávania pri rozvoji osobnosti

 •          sociálnej súdržnosti

 •          rovnoprávnosti pohlaví a ku spojeniu ľudí s rozličnými potrebami

 •          rastu  a zaistenia kvality vo vzdelávaní dospelých

 •          vznikla v roku 2002 iniciatíva ECo-C® (European Communication Certifikate).

Overovacie skúšky a testy sa zostavujú z neverejnej „Bázy otázok a testov“ a vyhodnocujú sa predpísanou metodikou. Predpísané testy je možné absolvovať len v akreditovaných testovacích centrách pod vedením akreditovaného skúšobného komisára. Tým je zaručená potrebná a medzinárodne štandardizovaná úroveň kvality overovania znalostí.

Akreditované školiace a testovacie centrum PaedDr. Jaroslav Slaný, agentúra KONTAKT S,  so sídlom v Považskej Bystrici Stred 2202/40 v súvisiacich priestoroch na ul. Nálepkova 346 zabezpečuje a uskutočňuje prípravu na zvládnutie testov pre Európsky komunikačný certifikát systému ECo-C® od apríla 2007.

Taktiež uskutočňuje skúšky a testovanie pod vedením akreditovaných skúšobných komisárov ktorými sú PaedDr. Jaroslav Slaný a PhDr. Peter Náprstok.

Tento prípravný kurz je smerovaný na dokonalú prípravu účastníka na testovanie v systéme ECo-C®, kde po úspešnom spracovaní testov, spracovania prípadovej štúdie a ústnej skúšky sa stáva držiteľom  Európskeho komunikačného  certifikátu.

Všeobecná charakteristika kurzu

Kurz poskytuje teoretické vedomosti a praktické zručnosti nevyhnutné pre zvládnutie všetkých modulov programu ECo-C®, pre tri cieľové skupiny z pohľadu komunikačných zručností, tímovej práce, selfmarketingu a riadenia konfliktov v kategóriách – začiatočníci (Z), mierne pokročilí (MP), pokročilí (P). Zaradenie do týchto kategórií je výstupom zo štandardizovaného skúšobného testu vypracovaného iniciatívou ECo-C® ktorý účastník spracuje po podaní prihlášky.

Po ukončení kurzu budú absolventi schopní:

 •  zvládnuť test ECo-C® pre modul        Komunikácia                 (ECo-C® 01)

 •  zvládnuť test ECo-C® pre modul        Selfmarketing               (ECo-C® 02)

 •  zvládnuť test ECo-C® pre modul        Riadenie konfliktov       (ECo-C® 03)

 •  zvládnuť test ECo-C® pre modul        Tímová práca                (ECo-C® 04)

 •  zvládnuť skúšku ECo-C® pre modul   Praktické zručnosti        (ECo-C® 05)

Systém ECo-C® je nadnárodná iniciatíva na podporu, rozširovania a zdokonaľovania  komunikačnej gramotnosti na úrovni potrieb v EÚ. Jadrom iniciatívy je program ECo-C®, v ktorom sa overuje komunikačná zručnosť pomocou medzinárodne uznávanej štandardizovanej metodiky, ktorá stavia na dôkladne definovanom okruhu vyžadovaných vedomostí a zručností štruktúrovanom do štyroch tematických oblastí. Účastníka programu ECo-C®  sprevádza medzinárodne uznávaný doklad Prihláška na Európsky komunikačný certifikát. Pod pojmom komunikačná zručnosť sa rozumie schopnosť úspešne zvládať dnes už bežné komunikačné zručnosti v oblasti efektívnej komunikácie, selfmarketingu, riadení konfliktov a tímovej práce. Zvládnutie sa preukazuje úspešným absolvovaním série štyroch štandardizovaných testov a ústnej skúšky vo forme riešenia prípadovej štúdie pred kamerou. Na základe ich úspešného absolvovania dostanú kandidáti Európsky komunikačný certifikát systému ECo-C®, ktorý je medzinárodne uznávaný.

Viac o ECo-C® na www.eco-c.sk .

(V prípade záujmu o detailnejšie iformácie o certifikátoch ECo-C® nás môžete kontaktovať: vzdelavanie@kontakts.sk )


Home Up Tímová práca Selfmarketing Riadenie konfliktov Komunikácia Praktické zručnosti

Send mail to postmaster@kontakts.sk with questions or comments about this web site.
Copyright © 2005 PaedDr. Jaroslav Slaný, Agentúra Kontakt S
Last modified: 02/06/09