Home Up Obsah                        ePoptávka certifikát
Selfmarketing

 Tímová práca Selfmarketing Riadenie konfliktov Komunikácia Praktické zručnosti
 

[Under Construction]

 

Cieľ kurzu

Účastník získa vedomosti a zručnosti na sebapresadenie - pre efektívny selfmarketing. Naučí sa budovať pozitívny imidž, presvedčivo vystupovať a pritom ostať sám sebou. Bude ovládať základné vedomosti k problematike sebariadenia, stanovovania si cieľov, sebapoznania a prezentovania výsledkov vlastnej práce. Po absolvovaní je pripravený na získanie certifikátu ECo-C® modul selfmarketing

Cieľová skupina

 • pracovníci 1. kontaktu

 • manažéri všetkých úrovní

 • členovia a vedúci tímov

 • pracovníci štátnej a verejnej správy

 • záujemcovia o certifikáciu ECo-C®

Obsahová náplň

 1. Marketing a selfmarketing
 • marketingový mix

 • AIDA vzorec

 • predpoklady pre selfmarketing

 • autentickosť, využívanie príležitostí, cit pre druhých, taktnosť, budovanie vzťahov

 • stanovovanie cieľov

 1. Sebapoznanie
 • analýza silných a slabých stránok

 • spätná väzba, pravidlá pre poskytovanie, pravidlá pre prijímanie

 • jednotlivec a jeho prejav (predpoklady pre sebavedomé a presvedčivé vystupovanie)

 • outfit

 1. Preukázanie kompetencií
 • sebaistota, vlastný názor,

 • brainstorming

 1. Úspešná prezentácia
 • komunikácia, rétorika

 • nástroje pre dobrú prezentáciu

 • základné pravidlá


Home Up

Send mail to postmaster@kontakts.sk with questions or comments about this web site.
Copyright © 2005 PaedDr. Jaroslav Slaný, Agentúra Kontakt S
Last modified: 02/06/09