Home Up Obsah                        ePoptávka certifikát
Ponuka kurzov

 
 

[Under Construction]

 

 • ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČOM - akreditovaný modul
  Rozsah modulu: 7 dní – 57 hodín

  Absolventi vzdelávacieho modulu:

  získajú základný prehľad v oblasti PC techniky a osvoja si základné teoretické a praktické zručnosti v ovládaní operačného systému MS Windows, textového editora MS WORD, tabuľkového procesora MS EXCEL a internetu potrebné pre výkon svojej práce:
   

 • základy práce s počítačom – princíp práce počítača

 • operačný systém MS WINDOWS

 • textový editor MS WORD

 • Tabuľkový procesor MS EXCEL

 • Internet v prostredí WINDOWS, www stránky, práca s poštou
   

 • MS WINDOWS - PRE POKROČILÝCH- akreditovaný modul
  Rozsah modulu: 3 dni – 25 hodín

  Absolventi vzdelávacieho modulu:

  sú schopní vykonávať operátorské a tvorivé práce s PC, informácie do počítača ukladať, vyberať ich, robiť ich úpravy a zmeny v nich v operačnom systéme MS Windows. Po nástupnej praxi sú absolventi pripravení vykonávať samostatnú činnosť všade tam, kde sa počítač používa ako dorozumievací prostriedok, ovládajú:
   

 • Systém Windows a hardvér

 • Hlavný panel

 • Ovládacie panely

 • Registre OS

 • Spúšťacie súbory systému

 • BIOS
   

 • MS WORD - PRE POKROČILÝCH - akreditovaný modul
  Rozsah modulu: 3 dni – 25 hodín

  Absolventi vzdelávacieho modulu:

  získajú rozšírený  prehľad v práci s MS Word a osvoja si rozšírené teoretické vedomosti  a praktické zručnosti v ovládaní MS Word potrebné pre výkon svojej práce:
   

 • tvorba tabuliek

 • hromadná korešpondencia

 • práca so šablónami

 • kreslenie obrázkov

 • štýly odstavca

 • vytvorenie obsahu dokumentu
   

 • MS EXCEL - PRE POKROČILÝCH - akreditovaný modul
  Rozsah modulu: 3 dni – 25 hodín

  Absolventi vzdelávacieho modulu:

  si osvoja teoretické vedomosti a praktické zručnosti v ovládaní tabuľkového procesoru MS Excel potrebné pre náročnejší výkon svojej práce:
   

 • komplexnejšie  zvládnutie obsluhy tabuľkového procesora MS EXCEL

 • získajú rozšírené a špecifické zručnosti v používaní MS Excel

 • ďalšie použitie funkcií a vzorcov v tabuľkovom procesore MS Excel

 • ďalšie možnosti formátovania tabuľky

 • ďalšie možnosti práce so zoznamami

 • ďalšie možnosti úpravy grafického zobrazenia údajov

 • vytváranie makroinštrukcií

 • import a export medzi programami MS Office
   

 • MS POWERPOINT - akreditovaný modul
  Rozsah modulu: 3 dni – 25 hodín

  Absolventi vzdelávacieho modulu:

  získajú základný prehľad a zručnosti v používaní  MS Power Point a osvoja si  základné teoretické a praktické zručnosti v ovládaní MS Power Point, ktoré sú potrebné pre výkon ich  práce:
   

 • popis programu

 • základy práce s prezentáciou

 • tvorba prezentácie

 • formátovanie

 • zmena vzhľadu prezentácie

 • práca s objektami

 • premietanie prezentácie
   

 • SPRIEVODCA PO INTERNETE - akreditovaný modul
  Rozsah modulu: 3 dni – 25 hodín

  Absolventi vzdelávacieho modulu:

  získajú rozsiahlejšie vedomosti o moderných spôsoboch komunikácie pomocou celosvetovej počítačovej siete Internet. Cieľom je vysvetliť a podať praktické návody, informácie a skúsenosti pri práci s Internetom:
   

 • Úvod do Internetu

 • WWW - World Wide Web

 • E-mail - elektronická pošta

 • IRC - Internet Relay Chat

 • NetMeeting
   

 • TVORBA WWW STRÁNOK - akreditovaný modul
  Rozsah modulu: 3 dni – 25 hodín

  Absolventi vzdelávacieho modulu:

  získajú vedomosti o tvorení www stránok, ukladania obrázkov, tabuliek, zoznamov, vytváranie grafiky na www stránkach a úpravy www stránok:
   

 • Čo je www stránka

 • Hypertextové odkazy

 • Zoznamy

 • Tabuľky

 • Obrázky

 • Grafika

 • FTP
   

 • PRÁCA S MULTIMÉDIAMI - akreditovaný modul
  Rozsah modulu: 3 dni – 25 hodín

  Absolventi vzdelávacieho modulu:

  dostanú jasné informácie o základoch digitalizácie hudby, oboznámia sa so softvérom na úpravu zvuku, získa taktiež vedomosti a zručnosti pri práci s aplikáciou Microsoft Power Point, aby moholi tvoriť vlastné prezentácie s ozvučením, importovaním a exportovaním z a na video:
   

 • Základy digitalizácie hudby

 • Software na úpravu zvuku

 • Využitie zvukových utilít Windows pre jednoduchý záznam zvuku

 • Editovanie a začisťovanie vzoriek

 • Práca so sekvencerom

 • Práca s videokamerou

 • Úprava videa na počítači
   

*       PRÍPRAVA NA SKÚŠKY ECDL - akreditovaný modul
Rozsah modulu: diferenciácia podľa úrovne počítačovej gramotnosti uchádzača- uvedené pri moduloch

Absolventi vzdelávacieho modulu:

dostanú jasné informácie a precvičia si priebeh skúšky v jednotlivých moduloch tak, aby boli pripravení na vykonanie skúšok

 • Základy informačných technológií  - rozsah  4, 8, 16 hodín

 • Používanie PC a správa súborov    - rozsah  4, 8, 24 hodín

 • Spracovanie textu – WORD           - rozsah  6, 8, 16 hodín

 • Tabuľkový kalkulátor- EXCEL         - rozsah  8,16,24 hodín

 • Databázový systém – ACESS         - rozsah  8,16,24 hodín

 • Elektronická prezentácia PowerPoint- rozsah  8,16,24 hodín

 • Informácie a komunikácia - Internet- rozsah  8,16,24 hodín

(V prípade záujmu o detailnejší popis jednotlivých modulov nás môžete kontaktovať: vzdelavanie@kontakts.sk )
 


Home Up

Send mail to postmaster@kontakts.sk with questions or comments about this web site.
Copyright © 2005 PaedDr. Jaroslav Slaný, Agentúra Kontakt S
Last modified: 02/06/09